Tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR - LRN Vương Quốc Anh

Khác biệt

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

CEFR là khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu gồm 6 bậc được công nhận và áp dụng rộng rãi trong đó có Việt Nam.

read more
Ôn luyện hiệu quả thông qua các PPP

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Các cấp độ của khung năng lực CEFR

A1 - A2

Basic User

B1 - B2

Independent User

C1 - C2

Proficient User

CEFR LRN United Kingdom

LRN CEF A1 Mã kiểm định Ofqual 603/0506/X

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR A1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1) (CEF A1), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 603/0506/X là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ cơ bản nhất trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEF A1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF A2 Mã kiểm định Ofqual 603/0524/1

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR A1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (CEF A2), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/0524/1 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 2 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR LRN.

CEF A2 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF B1 Mã kiểm định Ofqual 601/8050/X

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR B1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8050/X là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 3 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEFR B1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF B2 Mã kiểm định Ofqual 601/8051/1

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR B2 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8051/1 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 4 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEFR B2 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF C1 Mã kiểm định Ofqual 601/8055/9

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR C1 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8055/9 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 5 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEFR C1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

LRN CEF C1 Mã kiểm định Ofqual 601/8054/7

Chứng chỉ tiếng Anh LRN CEFR C2 có là chứng chỉ có tên đăng ký kiểm định là LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2), được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual 601/8054/7 là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 6 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

LRN CEF C2 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Hiệu quả, Kiểm định, Công nhận và Giá trị vĩnh viễn

Chương trình tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR của LRN được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh với 6 mã công nhận: A1 (Ofqual 603/0506/X); A2 (Ofqual 603/0524/1); B1 (Ofqual 601/8050/X); B2 (Ofqual 601/8051/1); C1 (Ofqual 601/8055/9); C2 (Ofqual 601/8054/7)

  • Chứng chỉ LRN CEFR được công nhận toàn cầu và tại Việt Nam tương ứng theo hệ thống khung năng lực tiếng Anh 6 bậc Việt Nam.
  • Chương trình đào tạo hiệu quả, có tính ứng dụng cao và đạt yêu cầu cao nhất của Ofqual Anh Quốc.
  • Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn
  • Đào tạo trực tuyến kết hợp với giao tiếp và ôn luyện trên lớp

Đối tác